Állásajánlat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának minősített többségi tulajdonában lévő Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A., Cg.05-09-023694) alábbi vezető munkakörébe:

ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú nonprofit gazdasági társaság, amelynek az alapító okirat szerinti alaptevékenysége a közművelődési feladatok ellátása.

Az ügyvezető munkakörébe tartozó vezetői megbízással járó feladatok:

- Felelős vezetőként a Társaság eredményes, hatékony, gazdaságos, szakszerű és jogszerű irányítása a hatályos jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, a szervezeti működési szabályzatnak és egyéb belső szabályzatoknak, a helyi közművelődési rendeletnek és közművelődési megállapodásnak megfelelően,

- a munkavállalók fölött munkáltatói és egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása,

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) a) - g) által meghatározott, megyei jogú városokra vonatkozó közművelődési alapszolgáltatások teljes körének biztosítása,

- a Társaság kilenc telephelyének integrált működtetése, különös tekintettel a városrészek művelődő közösségeinek támogatására,

- az intézmény belső rendezvényeinek szervezése, valamint Miskolc város rendezvényeinek szervezése, koordinálása,

- a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, szabadidős és kulturális programjának szervezése,

- a helyi szintű közösségépítés, közösségfejlesztés támogatása,

- a Társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,

- a városüzemeltetési bizottság részére a tárgyév március 1-ig üzleti és szolgáltatási terv megküldése annak elfogadása,

- a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodás biztosítása,

- kapcsolattartás, közös koordinációs és szakmai egyeztetéseken való részvétel a város kulturális intézményeivel, szakmai képviselőivel,

- a képviselő testület kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad és lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,

- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,

- feladata a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, a jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése,

- képzési és beiskolázási tervet készít és azt a törvényben leírt határidőre a munkáltató részére eljuttatja,

- mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság társasági szerződése, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

Foglalkoztatás időtartama: 2021. március 1. napjától – 2026. február 28. napjáig,

5 év határozott időtartamra

Munkaidő: Teljes munkaidő,

Munkarend: Kötetlen munkarend,

Jelen pályázati kiírás alapján a Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel az ügyvezetőnek, mint a társaság vezető tisztségviselőjének a jogviszonyára a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései irányadók.

Bérezésre vonatkozó információk:

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának minősített többségi tulajdonában, valamint a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában lévő Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében – figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 26. §-ában foglaltakra – a vezető tisztségviselő megválasztása és díjazásának megállapítása – a Ptk. 3:21. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a taggyűlés hatáskörébe tartozik.

A pályázati feltételek:

- szakirányú mesterfokozatú szakképzettség a Kultv. 78/B. (2) bekezdése, valamint a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján,

- kulturális területen szerzett gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység,

- legalább 5 (öt) év szakmai gyakorlat

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.

- B kategóriás jogosítvány, (aktív vezetői gyakorlat)

- magyar állampolgárság,

- a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek történő megfelelés, valamint nem állnak fenn a vezető tisztségviselőkkel szemben jogszabályban meghatározott kizáró okok,

- büntetlen előélet, nem áll vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás, illetve a jogi személy által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll vezetői tisztségviselői tevékenységtől eltiltó határozat hatálya alatt – érvényes erkölcsi bizonyítvány.

Előnytényezők:

- állami, önkormányzati, gazdasági társaságban szerzett művelődésszervezői munkatapasztalat,

- vezetői tapasztalat, vezetői kvalitások,

- jogi, közgazdasági ismeretek,

- stratégiai szemlélet,

- kiváló kommunikációs képesség, együttműködési hajlandóság,

- kiváló szervező és problémamegoldó képesség,

- felhasználói szintű MS Office ismeretek,

- bármilyen élő idegen nyelv középfokú ismerete és/vagy nyelvvizsga,

- pályázati, projektvezetési, rendezvényszervezési tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az előnytényezők teljesülésének leírását, hivatkozást a bizonyító dokumentumokra,

• a Társaság vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatása, részletes szakmai és vezetői program,

• a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdései szerinti feltételek igazolásáról, vagy igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatai,

• nyilatkozat arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, az elvégzést igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek, valamint nem állnak fenn vele szemben a vezető tisztségviselőkkel szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, valamint összeférhetetlenségi okok, melynek keretében köteles nyilatkozni különösen arról, hogy:

• az Mt. 211. §-a, valamint a Ptk. 3:115.§-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;

• megfelel a Ptk. 3:22. § szerinti követelményeknek;

• nem áll cégbíróság által vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltást kimondó határozat hatálya alatt.

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

• a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázatának a pályázat kiírója által felkért szakértői grémium által irányított ülésen történő tárgyalásához, személyes elbeszélgetéshez.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:

Borkuti László, közművelődési és turisztikai tanácsnok: 30/637-2710

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 22. (hétfő) – a postai bélyegző legkésőbbi dátuma.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton: a pályázatot a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címezve (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 2 egyező papíralapú (1 eredeti és 1 másolati) és ezzel egyidejűleg 1 elektronikus adathordozón zárt borítékban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott beosztás megnevezését: „Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 26. (péntek)

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázókat közművelődési szakértő, valamint szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a Társaság taggyűlése bírálja el és dönt az ügyvezető személyéről.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betöltésének napja: 2021. március 1. (hétfő)

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2021. január 22. (péntek)

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. honlapja: www.miskolcikulturaliskozpont.hu

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja: www.miskolc.hu